Test

Test

Mata fáilte eile- All Rooms

Cheannaigh mo mháthair an mata fáilte seo dom i siopa All Rooms ar 31 Sráid na Life Uachtarach. Is mata d'ard caighdeán é! :)Inspiring Ideas Baile Bhlainséir

Tá cúpla ar a laghad earraí Gaeilge le díol in Inspiring Ideas in aice leis an tionad siopadóireachta mhór i mBaile Bhlainséir i bpáirc miondíolaíochta 2 in aice le Homestore. :)


Ag tacú le foireann na hÉireann in 2015

Seaicéad nua FAI 2014/2015(Grianghraf ó Kevin McCarthy)

Comharthaí do ShantaSiopa Cultúr Ard Mhacha:

Dialann 2015


Bhí na dialanna Gaeilge seo ar díol i Lidl go dtí cúpla lá ó shin. Seans go mbeidh siad ar díol acu arís mar ní hé seo an chéad uair a bhí siad ar díol ann ceapaim. Dála an scéal ceapaim gur féidir iad a órdú ón gcomhlacht a dhéanann iad United Office: www.united-officestore.com/.

Mátaí Doirse Nollaig Shona


Tá na mátaí seo ar díol i Homestore and More! :)

Veritas
Mar is eol daoibh tá siopa Veritas i mBaile Bhlainséir. Bhuel, fuair mé amach agus mé sa siopa Veritas ar Shráid na Mainistreach inniu go bhfuil go leor comharthaí Gaeilge le díol acu. Tuigim go bhfuil cúpla ceann sa siopa i mBaile Bhlainséir agus b'fhéidir i ngach ceann acu, ach molaim go mór daoibh buaileadh isteach go dtí an siopa ar Shráid na Mainistreach i mBaile Átha Cliath mar tá go leor comharthaí /earraí Gaeilge ar díol acu ansin. Is smaoineamh iontach é ceann díobh mar bhronntanas a cheannach do dhuine éigin nó duit féin! :)


Mata Fáilte- Homestore

Tá na mataí seo le díol i Homestore i mBaile Bhlainséir anois do €7.99!

 - Míle buíochas le Réaltán Ní Leannáin as ucht an t-eolas agus grianghraf a scaipeadh thar Twitter!

Fógra: Feachtas nua tosaithe ar son Gaelcholáiste i mBaile Átha Cliath 15!

Fáilte roimh éinne gur spéis leo Gaelcholáiste a bheith bunaithe i mBÁC 15 ag cruinniú ar an 26ú Márta 2014 san óstán Crown Plaza 

Táimid an-sásta insint daoibh go mbeidh cruinniú ag 7.30 ar an 26.3.14 san Crowne Plaza Hotel maidir le Gaelcholáiste a bhunú i mBÁC 15. Fáilte roimh gach éinne gur spéis leo

All welcome at a meeting to found an Irish medium secondary school this Wednesday at 7:30 pm
 

 https://www.facebook.com/pobal.gaeilge.15

Bosca Litreacha Céad Míle Fáilte

 
€25
http://www.irishshop.com/cead-mile-failte-letterbox.html

Bosca Poist Fáilte

Tá na boscaí phoist seo le díol i mB&Q (€45) agus i Woodies (€55)!Dea-scéal Tesco


 Dea-scéal do phobal na Gaeilge!!!


Labhair mé le hOifigeach Teagmhála Pobail Tesco Éireann agus fuair mé an an dea-scéal seo a leanas:

Tá polasaí lárnach dátheangach acu anois- an Ghaeilge agus an Bhéarla a bheith chomh mór lena chéile ar a gcomharthaí sna pasáistí. Tá na comharthaí nua i 24 siopa faoi láthair agus beidh siad sna cinn eile nuair a bheidh comharthaí á ordú do na siopaí sin.

Beidh rogha ag daoine an Ghaeilge a úsáid ag na scipéid fhéinseirbhíse amach anseo.  Ní cuirfear an rogha seo i bhfeidhm go dtí go mbeidh uasdátú ginearálta ar bun acu. Seans go dtógfaidh sé roinnt ama ach beidh sé ag teacht.

 Seán Ó Buachalla

Ársa Seán Ó Buachalla urlabhraí an fheachtais Ghaeilge  "Creidim gur léiriú é seo ar an gcumhacht atá ag tomhaltóirí Gaelacha má thagann siad le chéile mar ghrúpa chun seirbhísí Gaeilge a éileamh ar chomhlachtaí príobháideacha in Éirinn. Caithfear luach agus cumhacht 'an Euro Ghaelaigh' a léiriú agus a chur in iúl do lucht gnó go mbeidh tairbhe agus buntáiste ann dóibh má chuireann siad an Ghaeilge san áireamh agus iad ag iarraidh freastal ar mhianta chustaiméirí na hÉireann."

Uiscebhealaí Éireann


Cóngarach do stáisiún traenach Chaisleán Cnucha

Cóngarach do an 12ú Loc


Cuireadh na comharthaí seo suas ar an gCanáil Ríoga le déanaí.  Bhí mé i dteagmháil le hoifig an Choimisinéara Teanga fúthu inniu. Rinne duine eile gearán eile fúthu an tseachtain seo caite freisin. Déarfainn go mbeidh na comharthaí seo a gceartú ach seans bhféidir nach mbeidh siad ach ag athrú comharthaí a ndearna daoine gearán fúthu go háitiúil. Tá súil agam go mbeidh gach comhartha a chur siad suas le déanaí a gceartú d'ár ndóigh. Ach molaim daoibh breathnú ar chomharthaí eile de chuid  Uiscebhealaí Éireann i gceantair eile agus teagmháil a dhéanamh le hOifig an Choimisinéara Teanga fúthu freisin! Tá súil agam go mbeidh freagra dearfach faighte againn ó Uiscebhealaí Éireann go luath faoin gceist seo!

Uasdátú 4 Bealtaine 2012

Tháinig an Bainisteoir Imscrúduithe ó Oifig an Choimisinéara Teanga ar ais chugam inniu. Fuair siad an ríomphost thíos ar ais ó Uiscebhealaí Éireann.

..., a Chara,

Is mian liom tagairt don ríomhphost thíos uait agus don comhra eadrainn inné. Mar a chur mé in iúl duit ordaíodh agus déanadh na comharthaí roimh don foráil nua teacht i bhfeidhm. Faraoir I roinnt cásanna cuireadh na comharthaí suas tar eis don foráil teach i bhfeidhm.

Mar a mhínigh mé duit chomh maith tá Uiscebhealaí Éireann tar eis a lamhleabhair comharthaíocht a leasú ag tógáil san áireamh an foráil thuas agus aon comharthaí nua a ordófar cloífaidh said leis an foráil sin.

Faraoir níl sé d’achmainn ag Uiscebhealaí Éireann na comharthaí a chuireadh in airde tar eis don foráil teacht I bhfeidhm a athrú faoi láthair.

Is mise,

...


Ní dóibh liom go bhfuil pointe leanúint ar aghaidh le an chás mar deireann siad go bhfuil a lamhleabhair comharthaíocht athruithe anois. Aontaíonn an Bainisteoir Imscrúduithe i Oifig an Choimisinéara Teanga liom. Cinnte, má cuireann siad níos mó comharthaí thuas as seo amach gan comhstádas táim cinnte go mbeidh orthu dóibh siúd a athrú!

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

Tá an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i mbun athbhreithnithe ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, i gcomhréir leis an ngealltanas atá sonraithe i gClár an Rialtais.

Is é an 31 Eanáir 2012 an spriocdháta chun an suirbhé agus/nó an aighneacht a chur faoi bhráid na Roinne i nGaeilge nó i mBéarla.

http://www.pobail.ie/ie/AnGhaeilge/AchtnadTeangachaOifigiula2003/

Sraith ar Raidió na Life 106.4FM faoi

Logainmneacha Bhaile Átha Cliath 15

Caisleán Cnucha - Cnucha's Castle- Castleknock 

Cluain Saileach- Pasture of the willow- Clonsilla 

Mullach Eadrad- The high place of the sun's fire- Mulhuddart

Cúil Mhín- The smooth-backed hill- Coolmine 

Corr Dhubh- The dark hill- Corduff 

Seol ríomphost chugam le níos mo le do thoil!


FÓGRA: BA Gaeilge Fheidhmeach (Páirtaimseartha)- NUIG TIMPEALL NA TÍRE!!! :)

BA Gaeilge Fheidhmeach (Páirtaimseartha) NUIG Timpeall na tíre

http://www.acadamh.ie/cursai/cursai_focheime/ba_gaeilge_fheidhmeach.html

Príomhghnéithe an chúrsa

Cur síos ar an gcéim:
Is céim nua í seo sa Ghaeilge Fheidhmeach. Tá sí á tairiscint i gcomhpháirt ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus ag Roinn na Gaeilge in Ollscoil na hÉireann Gaillimh.   Is é seo an t-aon chlár dá leithéid in Éirinn ina bhfuil céim sa Ghaeilge á tairiscint trí mheán na foghlama cumaiscthe. Is é aidhm na céime spéis an mhic léinn i léann agus i saol na Gaeilge a mhúscailt agus a threisiú agus oiliúint ar ardchaighdeán a chur ar an mac léinn sna réimsí seo. Beidh modh seachadta an chúrsa solúbtha ionas nach gcuirfear ualach míréasúnta taistil ar dhaoine.
Cé air a bhfuil an chéim seo dírithe?
Tá an clár seo dírithe go háirithe ar fhoghlaimeoirí lánfhásta nach bhfuil aon cháilíocht tríú leibhéal acu. Is féidir le daoine a mbíonn teastas nó dioplóma faighte acu cheana an clár seo a dhéanamh chun céim a bhaint amach agus tabharfar aitheantas cuí do na cáilíochtaí atá bainte acu cheana. Cuirfear fáilte roimh dhaoine a bhfuil céim acu cheana chomh maith faoin scéim Dána Ócáideacha.

Cáilíocht a bhainfear amach:
Tá dhá leibhéal sa chlár céime seo. Bronnfar Dioplóma (NQAI leibhéal 7) ar mhic léinn a chríochnaíonn an chéad dhá bhliain den chlár (i.e. 90 ECTS). Bronnfar céim (NQAI leibhéal 8) ar mhic léinn a chríochnaíonn na ceithre bliana den chúrsa (i.e. 180 ECTS).
 
Cé mar a dhéanfar an chéim a sheachadadh?
Seachadfar an chéim ar bhonn páirtaimseartha thar cheithre bliana agus bainfear leas as foghlaim chumaiscthe lena tairiscint. Déanfar an clár a theagasc trí fhoghlaim chumaisc ar bhonn modúlach. Tabharfar deis d’fhoghlaimeoirí a gclár ama agus a n-ualach oibre a chur in oiriúint dá stíl mhaireachtála agus d'aon tiomantais eile a bheidh orthu ó thaobh ama de. Cuirfear ábhar priontáilte agus ábhar ar-líne ar fáil do gach modúl. Tabharfaidh na teagascóirí tacaíocht agus aiseolas dóibh ag seisiúin éagsúla aghaidh-ar-aghaidh. Tabharfaidh siad tacaíocht agus aiseolas ar-líne trí úsáid a bhaint as ríomhphost agus fóraim phlé mar mhalairt air sin. Clúdóidh siollabas na céime:
 • ceartúsáid na teanga;
 • cúrsaí litríochta, béaloideas agus stair chultúrtha;
 • gnéithe den aistriúchán agus den iriseoireacht.
Fad an chúrsa:
Cúrsa páirtaimseartha thar cheithre bliana
Modh Staidéir:
Foghlaim Chumaiscthe
Tús an chúrsa:
Meán Fómhair 2011
Táillí:
€3055
Spriocdháta d’iarratais: 
30 Meitheamh 2011
Líon áiteanna atá ar fáil:
60
Deiseanna Fostaíochta i réimse na Gaeilge:
Téann céimithe le Gaeilge ag obair i réimse leathan post, ina measc:
• Múinteoireacht
• An earnáil phoiblí, an earnáil ghnó
• An Státseirbhís, An Roinn Gnóthaí Eachtracha
• Riarachán áitiúil
• Na meáin chumarsáide – TG4, Raidió na Gaeltachta
• Eagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta
• Margaíocht agus cumarsáid
• Aistriúchán
Riachtanais Iontrála
Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu. Beidh grád C3 (ardleibhéal) sa Ghaeilge riachtanach. Sásaíonn sé sin gnáthriachtanais iontrála na hOllscoile.
Is féidir le hiarratasóirí a bhíonn os cionn 21 bliain d’aois an 1 Eanáir den bhliain iontrála, iarratas a dhéanamh mar fhoghlaimeoirí lánfhásta. Sa chás seo, ní gá go mbeadh an Ardteist riachtanach. Cuirfear iarratasóirí faoi agallamh agus bunófar an toradh ar chumas cumarsáide an iarratasóra san agallamh sin.
Ábhair an chláir
Déanfar an clár a theagasc trí fhoghlaim chumaisc ar bhonn modúlach. Tabharfar deis d’fhoghlaimeoirí a gclár ama agus a n-ualach oibre a chur in oiriúint dá stíl mhaireachtála agus d'aon tiomantais eile a bheidh orthu ó thaobh ama de. Cuirfear ábhar priontáilte agus ábhar ar-líne ar fáil do gach modúl. Tabharfaidh na teagascóirí tacaíocht agus aiseolas dóibh ag seisiúin éagsúla aghaidh-ar-aghaidh. Tabharfaidh siad tacaíocht agus aiseolas ar-líne freisin trí úsáid a bhaint as ríomhphost agus fóraim phlé mar mhalairt air sin.
Bliain 1 Bliain 2
 • Cruinneas na Gaeilge
 • Scileanna Staidéir
 • An Prós Comhaimseartha
 • Stair na Meán Gaeilge
 • Caitheamh Aimsire agus Siamsaíocht na nDaoine
 • An Ghaeilge i saol na tíre
 • Uirlisí an Aistriúcháin agus na Téarmaíochta
 • An Scríbhneoireacht Acadúil
 • Cruinneas na Gaeilge
 • Litríocht chomhaimseartha na Gaeilge
 • Na hEalaíona Traidisiúnta
 • Stair an Aistriúcháin
 • Forbairt Phobail
Bliain 3 Bliain 4
 • Cruinneas na Gaeilge
 • Litríocht thraidisiúnta na Gaeilge
 • Aistriúchán Feidhmeach Téacsanna
 • Teicneolaíochtaí na Meán • Cruinneas na Gaeilge
 • Litríocht na hImirce
 • Eagarthóireacht agus Léamh Profaí
 • An tSochtheangeolaíocht
 • Togra taighde
Riachtanais agus an Córas Measúnachta 
       
Beidh ar mhic léinn freastal ar cheardlanna míosúla ar phríomhchampas na hOllscoile (tráthnóna Dé hAoine agus/nó Dé Sathairn). Caithfidh mic léinn a bheith páirteach i ndíospóireachtaí agus fóraim phlé ar-líne i rith na bliana acadúla uilig. Measúnófar na modúil uilig ar bhonn aonarach. De ghnáth bunófar na measúnaithe seo ar imeachtaí i rith an mhodúil chomh maith le haiste nó togra scríofa ag deireadh an tseimeastair.

Láthair
Na hionaid ina mbeidh na ranganna teanga ar siúl go seachtainiúil (ag brath ar éileamh):
 • Campas na hOllscoile, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
 • Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe.
 • Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Páirc Ghnó an Údaráis, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall.
 • Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Carna, Co. Na Gaillimhe.
 • Inis
 • Cora Droma Rúisc
 • Caisleán an Bharraigh
 • Ráth Cairn
 • Béal Feirste
 • Baile Átha Cliath
 • Ciarraí
 • Ceatharlach
Iarratas a dhéanamh
Tá an fhoirm iarratais ar fáil ag www.oegaillimh.ie/acadamh nó ag www.oegaillimh.ie/gaeilge.
Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar líne ach dul chuig an fhoirm iarratais.
Tuilleadh eolais
Éamon Ó Cofaigh
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Gaillimh
Fón: 353 91 493802
R-phost: eamon.ocofaighoegaillimh.ie
Idirlíon: www.oegaillimh.ie/acadamh 

Fiona de Paor
Roinn na Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Gaillimh
Fón: 353 91 492564
R-phost: fiona.depaoroegaillimh.ie
Idirlíon: www.oegaillimh.ie/gaeilge 


Alt i nGaelscéal 17 Meitheamh '11

 Gaeilge i mBaile Átha Cliath 15

le Katie McGreal

ROINNT míonna ó shin, chruthaigh Darren Mac an Phríora, ó Chaisleán Cnucha i mBaile Átha Cliath 15, blag chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa cheantar sin. Tá paisean ag Darren sa Ghaeilge agus i ndiaidh roinnt oibre a dhéanamh leis an eagraíocht mhargaíochta, Gael-Taca, bheartaigh sé go raibh an t-idirlíon ar cheann de na bealaí is fearr chun an Ghaeilge a chur chun cinn.
Chun tús maith a chur le haidhm an bhlag agus íomhá mhaith a chruthú den bhlag agus an Ghaeilge ar dtús, bhí liosta agus pictiúir de na Gaeilgeoirí atá ina gcónaí i mBaile Átha Cliath 15 curtha ar an suíomh.
Rinne Darren an-chuid margaíochta ar an mblag. Bhí sé ar 'Beo ag a 2' ar Raidió na Life agus ar 'Glór Anoir' ar Raidió na Gaeltachta. Bhí píosa scríofa faoi sna páipéir sa cheantar, an Gazette agus Community Voice freisin.
Déanann Darren fógraíocht ar an mblag do rudaí Gaeilge atá ag tarlú sa cheantar nó i saol na Gaeilge go ginearálta má cheapann sé go mbeadh suim ag lucht Bhaile Átha Cliath 15 iontu. Mar shampla, chuir sé fógra air mar gheall ar naíonra nua atá tar éis oscailt sa cheantar. Freisin nuair a bhí aisteoirí ag teastáil ó Ros na Rún bhí fógra ar an mblag. Chuir sé rud beag faoin nGaelscoil nua atá chun oscailt freisin, chomh maith le heolas faoin gcéim pháirtaimseartha i nGaeilge atá ar siúl i Ráth Chairn.
Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Darren ag darrenjmacanphriora@gmail.com nó is féidir dul go dtí an blag ag bac15.blogspot.com.

Greamaitheoir carr- Irish Daily Mail Dé Sáthairn seo


Nasc: http://www.nuacht24.com/nuacht/is-feidir-linn-anois-an-greamaitheoir-cairr/

Alt sa Castleknock Gazette

Internet: Darren's bid to boost the Irish language in Dublin 15 (lth 2)

Local man's blog to promote Irish

A CASTELKNOCK man has set up a blog to help promote the Irish language in businesses throughout the Dublin 15 area.
Darren Mac an Phríora, from Laurel Lodge, set up his blog at http://bac15.blogspot.com/ in a bid to support the growth of the Irish language in Dublin 15.
The former committee member of Dublin/Cork-based Irish language marketing organisation, Gael-Taca, looked at the internet as a great way to promote and publish things, including the Irish language.
"I thought that having a website would be great for promoting the Irish language.
"I take photos of places in Dublin 15 with Irish signs and publish them on the website.
"It is a community-based blog which helps to promote Irish in businesses throughout D15," Darren told the Gazette.
Growing up, his mother was fluent in Irish, as well as his grandmother.
He also learned his second language through Irish summer camps during his school years. The aim for Darren's new blog is to "support growth of Irish language in Dublin 15" and if someone can learn a little more about the Irish language through his online blogspot, he say's it's an added bonus.
"If people can learn from it too, that would be brilliant."
Retailers and community facilities are just some of D15 businesses promoting the Irish language with their own Irish language signage, including Myo's and Castleknock Community College.
Darren's site not only highlights businesses in the area that are supporting the Irish language by publishing photos of their signage, he also offers to translate signage for companies who are looking to have both English and Irish signs on display for customers to see.
For further information on the blog, or to help promote the Irish language in a business or community facility, log onto http://bac15.blogspot.com/ or email Darren at darrenjmacanphriora@gmail.com.

Laura Webb

Glór Anoir inniu

Seán P. Ó hÉalaí 

Beidh mé air "Glór Anoir" ar Raidió na Gaeltachta le Seán P. Ó hÉalaí inniu ag timpeall 5.30 ag caint faoin suíomh nua seo.

Beo ag a 2- Raidió na Life Dé Luain

Cian Mac Cárthaigh ó Raidió na Life

Beidh mé ar "Beo ag a 2" ar Raidió na Life ar an Luain le Cian Mac Cárthaigh ag caint faoin suíomh idirlíon seo.

Alt i gCommunity Voice Aibreán 2011New D15 website (lth 10)

A new website to promote and support the Irish language in the Dublin 15 area has been launched recently by a young Laurel Lodge man.
A lover of the language, Darren Mac an Phríora, has been involved in a number of projects to promote its use over the past number of years and the new website, bac15.blogspot.com, is already attracting a large number of hits from like-minded enthusiasts.
Darren is a former Dublin committee member of the Cork-based Irish language marketing organisation Gael-Taca and one of his projects in that organisation was to arrange for the erection of Irish language signs in the Dublin 15 area.
According to Darren, "I put up Irish language signs in around 30 places in Dublin 15 when I was in Gael-Taca. I am hoping to use the new website to highlight these places and the places who have their own Irish language signage such as Myos and the Roselawn Inn."
Darren, who has a degree in journalism and presents a current affairs programme in Irish on NearFM, said "the site is a community website to support the Irish language in Dublin 15. I want other people to hopefully be inspired so that they can do the same work in other parts of Dublin and Ireland."
Stories covered on the site to date include news of the new Gaelscoil proposed for Dublin 15; a new naionra (playschool) in Tyrellstown; well known Irish speakers living in the Dublin 15 area; a new Irish language GAA club and much more besides.
Anyone who wants to contribute to the site or would like further information can e-mail Darren (darrenjmacanphriora@gmail.com).

An Gúm- Léarscáileanna

Tá léarscáileanna iontacha d'ard caighdeán ar fáil ó An Gúm. Is féidir iad a cheannach sa Siopa Leabhar ar Sráid Fhearchair freisin.

http://www.irish.ie/ForasnaGaeilge/An_Gum.asp

An Siopa Leabhar (ar Facebook):  https://www.facebook.com/AnSiopaLeabhar

Greamaitheoirí carr

In amanna bíonn greamaitheoirí carr nó gluaisteán ar fáil ó na meáin Ghaeilge- TG4, Raidió na Gaeltachta, Raidió na Life, Gaelscéal agus Raidió Fáilte srl. Cur glaoch orthu chun a fháil amach an féidir leat ceann a fháil do do charr!!!

Baile an Hunt agus Baile Hart

Tá comhartha as Gaeilge ann. Tá Oifig an Phoist ann freisin

 Tá comhartha as Gaeilge ann

Ionad Siopadóireachta Baile Bhlainséir

Ní ghlacann formhór na siopaí san ionad siopadóireachta mhór le comharthaí neamhspleácha.Oifigí cathartha Baile Bhlainséir- tá a gcomharthaí dátheangach


* Buaileann ciorcal comhrá Gaeilge anseo.


Draíocht

Sráidbhaile Bhaile Blainséir


Tá comhartha as Gaeilge ann

 Tá comhartha as Gaeilge ann
Tá comhartha as Gaeilge ann


Tá comhartha as Gaeilge annJustin's- tá cúpla comhartha as Gaeilge ann


 Supervalu- tá comharthaí as Gaeilge acu. Ba chóir go mbeadh comhstádas ann don Ghaeilge ionas go bhfuil na comharthaíocht Gaeilge chomh mór leis na comharthaí as Béarla